v Home

inZichtmaakt inhoud zichtbaar

inZicht is een bureau voor strategie, creatie en communicatie. Wij maken de inhoud van plannen zichtbaar door er de schijnwerper op te zetten. >>

We zorgen ervoor dat de kern van uw boodschap communicatief gemakkelijk te behappen is voor de doelgroepen die ertoe doen. En dat uw doelgroepen daar structureel en op gezette momenten kennis van nemen. Zodat uw ideeën en projecten zich op soepele wijze verankeren in de hoofden en harten van mensen.

Alles voor een prettige leefomgeving

Initiatieven en programma's rond water en groen, ambities op sociaal-maatschappelijk of cultuurhistorisch gebied en projecten die duurzaamheid stimuleren. Talrijke organisaties, overheden, bedrijven en stichtingen buigen zich hartstochtelijk over deze thema's. Hun hoogste doel: de leefomgeving van mensen verbeteren. Deze en andere initiatieven staan of vallen met het mobiliseren van mensen, het prikkelen van nieuwsgierigheid, het aanwakkeren van betrokkenheid, het bundelen van krachten, het creëren van draagvlak of gewoonweg het oproepen van sympathie.

En daar zijn wij van. <<Duidelijke strategie, verrassende creatie, krachtige communicatie

Onze strategie: de juiste boodschap op het juiste moment én via het juiste kanaal. Complexe boodschappen verpakken we in heldere on- en offline communicatiemiddelen. >>

Zoals onze opdrachtgevers gedreven zijn om hun projecten, programma's en initiatieven succesvol te realiseren, zo zijn wij gedreven om diezelfde plannen aantrekkelijk en begrijpelijk met de wereld te delen. Om mensen – burgers, samenwerkingspartners, organisaties en ondernemers – daarover te informeren. Om ze er enthousiast voor te maken. Daarbij zorgen we voor de juiste dosering: de juiste boodschap op het juiste moment en via het juiste kanaal, zonder de ontvangers van de boodschap te 'overvoeren'.

Onze opdrachtgevers

Elke partij die zich hard maakt voor een betere leefomgeving beschouwen we als een potentiële opdrachtgever. Of het nu gaat om overheden met ideeën voor een nieuw natuurgebied met toeristische trekpleisters of om een stichting die een monumentaal gebouw wil behouden en herbestemmen. Ook organisaties die burgerparticipatie als hoogste doel hebben of bedrijven die met wijkvernieuwing een eigentijdse en duurzame buurt realiseren, ondersteunen we graag.

Een heldere strategie

Praktisch, zonder poespas en gebaseerd op onze jarenlange ervaring stippelen we daar een communicatiestrategie voor uit. Die vormt de ruggengraat van uw communicatie-uitingen en -momenten. De coördinatie ervan doen we ook, daar heeft u geen omkijken naar. We werken nauw samen met een vaste marketingpartner, waardoor ook marketingstrategieën en -uitingen tot ons dienstenaanbod behoren.

inZicht is ook van 'creatie'

Het vertalen van ingewikkelde processen in een begrijpelijk verhaal doen we in eigen huis, in tekst en beeld. We verpakken complexe boodschappen in heldere on- en offline communicatiemiddelen, die aansluiten bij de doelgroep. Of het nu gaat om nog prille plannen waarvoor u de interesse wil wekken of om langdurige processen waar het draait om een stapsgewijs charmeoffensief: van voorlichten en informeren via begrip kweken naar – uiteindelijk – het veroveren van harten.

Middelen voor communicatie

Een greep uit wat we doen:

 • communicatiestrategie
 • conceptontwikkeling
 • tekstproductie
 • vormgeving, ontwerp en productie
 • mediastrategie
 • marketingstrategie
 • realiseren, ontwerpen en onderhouden van websites
 • vullen en beheren van sociale mediakanalen
 • procesbegeleiding
 • projectmanagement

<<Dáár doen we het voor

De thema's waarin inZicht zich vastbijt, zijn integrale 'groene' gebiedsontwikkelingen, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Deze thema's vragen om specifieke communicatie-expertise. >>

Organisaties die met prachtige ideeën rondlopen om de leefomgeving te verbeteren, dáár doen we het voor. Want inZicht draagt een duurzame wereld een warm hart toe.

Initiatieven voor een betere leefomgeving (fysiek, sociaal, cultureel) kunnen bij ons rekenen op enthousiaste instemming. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven rondom klimaatadaptatie of burgerparticipatie, aan wijk- of gebiedsontwikkeling, duurzaamheid of vitaliteit 'in het groen'. Ook van initiatieven, waarbij burger en overheid intensief samenwerken om prachtige resultaten te boeken, worden we heel gelukkig. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we tevens, dat draagvlak creëren in zulke trajecten cruciaal is. We nemen de uitdaging graag aan om mensen voor uw plannen en projecten warm te maken.

Hart voor onze leefomgeving

Thema's waar we ons graag in vastbijten:

 • integrale gebiedsontwikkeling (buurt en wijk, dorp en stad, natuur en landschap) met een stevige component 'water', 'groen', 'cultuur(historie)'en 'vitaliteit'
 • klimaatadaptatie
 • duurzaamheid

Processen die we communicatief begeleiden:

 • communitybuilding
 • burgerparticipatie in overheidsinitiatieven
 • overheidsparticipatie in burgerinitiatieven
 • gebiedsbranding
 • herbestemmingstrajecten

<<Zij gingen u voor

inZicht verzorgt voor diverse opdrachtgevers grote en kleine communicatie-opdrachten. Werp een blik op enkele organisaties waarvoor we elke dag graag klaar staan. >>

Nationaal Landschap Het Groene Woud

Als ‘Communicatieteam Het Groene Woud’ buigen we ons al jarenlang over het complete palet aan communicatie-activiteiten van dit Nationaal Landschap. Deze zijn deels projectgericht en deels gericht op het stimuleren van samenwerkingen. Ook het betrekken van inwoners en bezoekers bij Het Groene Woud (communitybuilding) is een belangrijke pijler, net zoals het opzetten van grootschalige promotiecampagnes. Onder al deze activiteiten ligt een stevig fundament van procesbegeleiding. Dit alles leidt tot een breed scala aan communicatie-uitingen, van de productie van promotiemiddelen en de realisatie van folders, nieuwsbrieven, websites, jaarverslagen, persberichten en uitnodigingen tot het faciliteren van bijeenkomsten en het opstellen en uitvoeren van mediastrategieën. Ook het beheren van de sociale media-accounts van Het Groene Woud vallen onder onze verantwoordelijkheid.

inZicht is dienstenpartner van Het Groene Woud

Sinds januari 2018 is inZicht officieel dienstenpartner van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Als dienstenpartner doen we net wat extra’s voor de projecten die in Het Groene Woud worden uitgevoerd. Die extra’s kunnen onder meer bestaan uit het voeren van een gratis adviesgesprek met initiatiefnemers van projecten of uit bijdragen aan bijeenkomsten waar initiatiefnemers meer willen weten over de communicatie rond en promotie van hun plan.

Dienstenpartners van Het Groene Woud hebben met elkaar gemeen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen en een prettige leefomgeving een warm hart toedragen. Dat doen wij ook: besluiten initiatiefnemers van projecten in Het Groene Woud hun communicatie door inZicht te laten verzorgen, dan laten wij Het Groene Woud daarvan meeprofiteren. We storten een vast percentage van de opbrengst van de opdracht in de kas van het Landschapsfonds van Het Groene Woud. Zo helpen we mee het Nationaal Landschap verder te versterken.

Stichting Brabantse Bronnen

Om de cultuurgeschiedenis en de culturele identiteit van Brabant onder de aandacht te brengen, voert Stichting Brabantse Bronnen talrijke educatieve projecten uit en doet ze veel aan voorlichting. Onze rol varieert van projectcoördinatie en eindredactie tot het realiseren van websites, het organiseren van evenementen, het ontwikkelen van culturele wandelroutes (inclusief foldermateriaal) en het samenstellen van rapportages.

SPPiLL

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) bestaat uit actieve vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid en de lokale economie in het dorp te versterken. Samenwerking tussen ondernemers, inwoners en verenigingen is hierbij het uitgangspunt. Bijzonder aan SPPiLL is, dat de stichting burgerinitiatieven ontvouwt waarin de overheid participeert, want meestal is het andersom. Recent waren we nauw betrokken bij de SPPiLL-initiatieven voor de herinrichting van het Liempdse dorpscentrum. Verder verzorgen we de communicatie rondom de transformatie van een monumentale boerderij, die verandert in een karakteristiek bezoekerscentrum voor Nationaal Landschap Het Groene Woud én in een ontmoetingsplek voor de inwoners van Liempde.

Deltaplan voor het Landschap

Om nieuwe financieringsconstructies voor landschapsontwikkeling en -beheer te verkennen en toe te passen, is enkele jaren geleden het Deltaplan voor het Landschap van start gegaan. Dit Deltaplan ging gepaard met talrijke communicatiemiddelen en -momenten. Soms één-op-één, soms grootschalig. Want nieuwe financieringsconstructies gaan over meer dan alleen geld. Ze gaan ook over de verfraaiing van het landschap, over toerisme en recreatie, over het behoud van toekomstperspectief voor agrarische ondernemers. Informeren, enthousiasmeren en overtuigen, dat is wat we in een notendop met onze communicatiemiddelen en -strategie deden.

Mozaïek Dommelvallei

Mozaïek Dommelvallei is een initiatief van vrijwilligers, professionals, waterschappen en Dommelvallei-gemeenten om ruimtelijke vraagstukken ter hand te nemen op het gebied van stad, land en natuur. Het logo van dit initiatief komt van onze hand, net zoals het concept en de vormgeving van het Uitvoeringsprogramma. Daarnaast ondersteunen we Mozaïek Dommelvallei bij de communicatiestrategie. Die is erop gericht partners te stimuleren projecten te ontwikkelen. Verder organiseren we werkateliers om de kennis en betrokkenheid rondom de Dommelvallei te vergroten.

Van Gogh National Park

Eind 2016 bogen we ons over Van Gogh National Park. Dit park was genomineerd voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Om Nederland aan te sporen op Van Gogh National Park te stemmen, schreven we een kernboodschap die alle betrokken partijen konden gebruiken in hun communicatie om burgers te enthousiasmeren op dit park te stemmen. Daarnaast schreven we teksten voor de Van Gogh National Park-website en maakten we een nieuwsbrief. Ook diverse persberichten om bekendheid te genereren, kwamen van onze hand.

ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling maakt zich sterk voor uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Daarvoor communiceert ARK volop met belanghebbende overheden, bedrijven, organisaties en particulieren, ook over de landsgrenzen heen. Wij ondersteunen bij de middelenuitwerking voor projecten die ARK ontplooit.

Andere opdrachtgevers

Ook voor tal van andere bedrijven en organisaties verrichten de teamleden van inZicht communicatiewerkzaamheden. Zo werken we – afzonderlijk of samen – voor onder meer Brabants Dagblad, ANWB, Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, De Maashorst, Hart van Heusden, Vitaal Leisure Landschap/Regio Hart van Brabant, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), Parkzicht Kienehoef, Stichting De Brabantse Boerderij en de gemeenten Best, Boxtel, Cranendonck en Tilburg.

<<Het team van inZicht

Achter inZicht staan drie communicatieprofessionals. Als driespan brengen we een berg aan ervaring mee in het communiceren over complexe onderwerpen en het begeleiden van projecten en klanten. Elk van ons heeft zo haar specialiteit:


Is grafisch vormgeefster. Ze ontwikkelt verrassende vormgevingsconcepten en combineert haar crea-tiviteit met uitstekende technische vaardigheden. Haar concepten vormen de basis voor een feilloos uitgewerkte vormgeving voor gedrukte en online communicatiemiddelen, logo’s en complete huis-stijlen. Daarbij neemt ze graag de ruimte om buiten gebaande paden te treden, zonder de boodschap of de doelgroep van haar opdrachtgever uit het oog te verliezen. Dat levert altijd verrassende, effectieve en bovenal mooie ontwerpen op.


Is journalist en tekstschrijver. Met een academische achtergrond in de letteren en kunsten schrijft ze creatief en scherpzinnig over uiteenlopende onder-werpen. Emotie en beleving zijn wel degelijk in woorden te vangen. Hettie schrijft graag ludieke jaarverslagen of een smaakmakende uitnodiging. Ze is thuis in het hedendaagse medialandschap en gespecialiseerd in de ontwikkeling en het onder-houd van websites en social media voor bedrijven en organisaties. Hettie communiceert helder, zorg-vuldig en indien gewenst met een knipoog, ook in 280 tekens.


Is tekstschrijver en verpakt ingewikkelde onder-werpen in prettig leesbare teksten, toegesneden op het (lees)niveau van de mensen die tot de doel-groep behoren. De ‘verzamelde werken’ van Manon variëren van artikelen, interviews en berichten voor off- en online (vak)magazines en nieuwsbrieven tot het samenstellen en schrijven van folders, bro-chures, websitecontent, persberichten en populaire versies van jaarverslagen, rapporten en ambitie-programma’s. En alles wat daar tussen zit.

InZicht, bureau voor strategie, creatie en communicatie. Maakt inhoud zichtbaar.


Nieuwstraat 65, 5298 CK Liempde
Telefoon: 06-25328397
E-mail: info@inzichtmaaktinhoudzichtbaar.nl


Privacyverklaring | © 2018 - 2022